Aanbevelingen voor mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar 2022

Aanbevelingen voor een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar 2022

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en eerstelijnszones

Rekening houdend met de verwachting dat COVID-19 niet verdwijnt, is het waardevol en wenselijk om – voor zover dit nog niet is gebeurd – tijdig voorbereidingen te treffen naar mogelijke epidemische golven in het najaar.

Zorg en Gezondheid meent dat het bijzonder aangewezen is om de strategieën terug in herinnering te brengen en hier nu al werk van te maken. Voorbereid zijn, en de kansen op corona-uitbraken verminderen, is beter dan ad-hoc-maatregelen te moeten nemen op het moment van grote infectiedruk.

De Kaderrichtlijn COVID-19 Ouderenzorgvoorzieningen van 24 mei 2022 schetst de contouren waarbinnen voorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken. Deze Kaderrichtlijn is nog steeds onverkort van toepassing. Dit betekent dat ouderenzorgvoorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken, maar steeds binnen de bepalingen van deze Kaderrichtlijn.

Als er wijzigingen zijn in de epidemiologische situatie – voor wat betreft de kenmerken van een circulerende coronavariant (momenteel: lage ratio ziekte ernst/aantal gevallen) of de impact van een nieuwe variant – worden er opnieuw specifieke maatregelen gecommuniceerd vanuit de bevoegde administratieve en politieke organen.

Promoot persoonlijke beschermingsstrategieën en bevorder zo het gedrag van individuen om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen

 1. COVID-19 Herfstvaccinatie

Vaccinatie is één van de belangrijkste preventiestrategieën. Alle volwassenen kunnen zich laten vaccineren om zichzelf te beschermen tegen ernstig ziek worden. U kunt er toe bijdragen dat uw medewerkers en gebruikers/bewoners voldoende geïnformeerd zijn om een weloverwogen keuze te maken. Voor kwetsbare personen en zorgpersoneel is vaccinatie aanbevolen en kunt u de vaccinatie stimuleren. Meer informatie en campagnematerialen vindt u op www.laatjevaccineren.be.

 

 1. Infectiepreventiebeleid
  1. In het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra vindt u alle informatie voor het infectiepreventiebeleid in uw voorziening.
  2. Ventileren en verluchten
 • Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen;
 • Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het arbeids- en leefcomfort voor bewoners/gebruikers en personeel optimaal te houden.

Overweeg in die zin:

  1. Bevorder een goede handhygiëne, hoest- en niesetiquette.

Leer en versterk frequente handhygiëne onder bewoners/gebruikers, bezoekers en personeel. Zorg dat uw medewerkers de indicaties voor handhygiëne kennen en toepassen. Zorg voor voldoende beschikbaarheid van het nodige materiaal (zeep, handalcoholgel,….) op strategische plaatsen.

  1. Faciliteer en plan het gebruik van mondneusmaskers waar nodig. Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet algemeen verplicht, maar blijft sterk aanbevolen. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de medewerkers bij intensieve en directe zorgcontacten blijft verplicht (zie Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 4 en 5).
  2. Zorg voor een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van lokalen, materialen en high touch oppervlakten.
  3. Alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen blijven belangrijk.
  4. Blijf thuis als u ziek bent.

Als een personeelslid ziek is, mag hij of zij niet naar het werk komen. Probeer ook bij de gebruikers van uw voorziening, bezoekers en families, externe dienstverleners, … een dergelijke attitude aan te moedigen. De actuele richtlijnen vindt u op de website van Sciensano.

Processen en beleid om mensen veilig te houden

 1. Registratie in het e-loket

Om zicht te hebben op de uitbraken van COVID-19 in de woonzorgvoorzieningen (monitoring) en om, indien nodig, het beleid bij te sturen, zijn de voorzieningen verplicht om via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens te bezorgen. We dringen aan op de verdere, juiste en volledige registratie van uw gegevens in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

U registreert wekelijks op dinsdag, tenzij u geconfronteerd worden met een bevestigde of mogelijke besmetting bij medewerkers en/of bewoners. Dan moet u deze gegevens dagelijks bezorgen tot het moment dat er geen bevestigde of mogelijk besmettingen meer zijn. Als u een bezoekverbod instelt, moet u dit onmiddellijk registreren.

Zie: Melding COVID-19 in residentiële ouderenzorgvoorzieningen.

 

 1. Voer een pro-actief beleid inzake persoonlijke beschermingsmaterialen.

Het voorzien in een voldoende voorraad aan materialen en beschermingsmiddelen (PBM) behoort tot de verantwoordelijkheid van de voorziening. De Vlaamse overheid zal geen materialen meer ter beschikking stellen van voorzieningen.

Zorg dat middelen en materialen voor minimum één maand, en aanbevolen voor drie maanden, voorhanden zijn, ook voor een eventuele nieuwe uitbraak, o.a. vloeibare zeep, handalcohol, wegwerpzakdoeken, papieren handdoeken voor éénmalig gebruik, schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen (chloor), beschermschorten met lange mouwen, chirurgische mondneusmaskers, FFP2-maskers, niet-steriele handschoenen, spatbrillen en/of gezichtsschermen, …

 

 1. Zorg voor voldoende testen om het test-, isolatie- en quarantainebeleid te kunnen realiseren.

De Vlaamse overheid zal geen Ag-sneltesten meer aankopen en ter beschikking stellen van de voorzieningen.

 

 1. Promoot zelftesten bij personeelsleden, gebruikers/bewoners en bij families en bezoekers: zelftesten zijn een hulpmiddel om COVID-19 minder gemakkelijk toegang te geven tot uw organisatie.

 

 1. Een risico-analyse vormt de basis voor het eigen beleid van de voorziening. Het systematisch opnieuw in kaart brengen van risico’s en de actualisatie ervan draagt bij tot een adequaat beleid. Zie de Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 6 en 7.

 

 1. Voor het uitwerken van een eigen beleid kan een voorziening uiteraard gebruik maken van de beschikbare documentatie, zoals het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra of de beschikbare tools op de website www.infectiepreventie.be .

 

 1. Elke voorziening is verplicht een Outbreak Management Team samen te stellen. De CRA (of medisch verantwoordelijke) maakt hier steeds deel van uit.

 

 1. Bijkomend bevelen we aan om een personeelslid van uw preventiedienst of medische dienst aan te wijzen als aanspreekpunt voor COVID-19-vragen en bezorgdheden.

 

 1. Elke voorziening is tevens verplicht een uitbraakplan op te maken dat steeds de twee volgende elementen bevat:
  1. een bedrijfscontinuïteitsplan voor alle managementsdomeinen van de voorziening: zorg, logistiek, onderhoud, catering, techniek, … ;
  2. de geplande en te nemen maatregelen op basis van de besmettingsgraad in de voorziening.

Het uitbraakplan wordt op regelmatige basis geëvalueerd (klopt het nog?) en waar nodig geactualiseerd.

 

 1. Zorg voor een transparante en duidelijke communicatie over het beleid en de maatregelen in de voorziening naar álle belanghebbenden: bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners, enz.

 

 1. Sensibilisering van de medewerkers.

Informeer al uw medewerkers (betaalde medewerkers, vrijwillige medewerkers, jobstudenten, …) en overweeg opleiding te geven over de belangrijke aspecten van COVID-19 en de preventie ervan, alsook over algemene infectiepreventie. Kennis en gedrag beschermen mee de gemeenschap. Tools en materialen voor sensibilisering zijn terug te vinden op de website www.infectiepreventie.be.

Het Mobiel Team van het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft geen opleidingen meer in en aan ouderenzorgvoorzieningen. Alle infobrochures, tools en digitale lespakketten zijn nu beschikbaar gesteld via de website.

 1. Houd rekening met mogelijke personeelsuitval en de impact ervan in het bedrijfscontinuïteitsplan. Een overzicht van de ondersteuning, hulplijnen en hulpbronnen waar zorgvoorzieningen een beroep op kunnen doen, is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid. Op deze website kan u ook een update vinden van het cascadedocument.