Bekijk het magazine

Klik op de cover om het magazine te openen / downloaden.

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

In bijlage vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht.

Aanbevelingen voor een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar 2022

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en eerstelijnszones

Rekening houdend met de verwachting dat COVID-19 niet verdwijnt, is het waardevol en wenselijk om – voor zover dit nog niet is gebeurd – tijdig voorbereidingen te treffen naar mogelijke epidemische golven in het najaar.

Zorg en Gezondheid meent dat het bijzonder aangewezen is om de strategieën terug in herinnering te brengen en hier nu al werk van te maken. Voorbereid zijn, en de kansen op corona-uitbraken verminderen, is beter dan ad-hoc-maatregelen te moeten nemen op het moment van grote infectiedruk.

De Kaderrichtlijn COVID-19 Ouderenzorgvoorzieningen van 24 mei 2022 schetst de contouren waarbinnen voorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken. Deze Kaderrichtlijn is nog steeds onverkort van toepassing. Dit betekent dat ouderenzorgvoorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken, maar steeds binnen de bepalingen van deze Kaderrichtlijn.

Als er wijzigingen zijn in de epidemiologische situatie – voor wat betreft de kenmerken van een circulerende coronavariant (momenteel: lage ratio ziekte ernst/aantal gevallen) of de impact van een nieuwe variant – worden er opnieuw specifieke maatregelen gecommuniceerd vanuit de bevoegde administratieve en politieke organen.

Promoot persoonlijke beschermingsstrategieën en bevorder zo het gedrag van individuen om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen

 1. COVID-19 Herfstvaccinatie

Vaccinatie is één van de belangrijkste preventiestrategieën. Alle volwassenen kunnen zich laten vaccineren om zichzelf te beschermen tegen ernstig ziek worden. U kunt er toe bijdragen dat uw medewerkers en gebruikers/bewoners voldoende geïnformeerd zijn om een weloverwogen keuze te maken. Voor kwetsbare personen en zorgpersoneel is vaccinatie aanbevolen en kunt u de vaccinatie stimuleren. Meer informatie en campagnematerialen vindt u op www.laatjevaccineren.be.

 

 1. Infectiepreventiebeleid
  1. In het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra vindt u alle informatie voor het infectiepreventiebeleid in uw voorziening.
  2. Ventileren en verluchten
 • Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen;
 • Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het arbeids- en leefcomfort voor bewoners/gebruikers en personeel optimaal te houden.

Overweeg in die zin:

  1. Bevorder een goede handhygiëne, hoest- en niesetiquette.

Leer en versterk frequente handhygiëne onder bewoners/gebruikers, bezoekers en personeel. Zorg dat uw medewerkers de indicaties voor handhygiëne kennen en toepassen. Zorg voor voldoende beschikbaarheid van het nodige materiaal (zeep, handalcoholgel,….) op strategische plaatsen.

  1. Faciliteer en plan het gebruik van mondneusmaskers waar nodig. Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet algemeen verplicht, maar blijft sterk aanbevolen. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de medewerkers bij intensieve en directe zorgcontacten blijft verplicht (zie Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 4 en 5).
  2. Zorg voor een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van lokalen, materialen en high touch oppervlakten.
  3. Alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen blijven belangrijk.
  4. Blijf thuis als u ziek bent.

Als een personeelslid ziek is, mag hij of zij niet naar het werk komen. Probeer ook bij de gebruikers van uw voorziening, bezoekers en families, externe dienstverleners, … een dergelijke attitude aan te moedigen. De actuele richtlijnen vindt u op de website van Sciensano.

Processen en beleid om mensen veilig te houden

 1. Registratie in het e-loket

Om zicht te hebben op de uitbraken van COVID-19 in de woonzorgvoorzieningen (monitoring) en om, indien nodig, het beleid bij te sturen, zijn de voorzieningen verplicht om via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens te bezorgen. We dringen aan op de verdere, juiste en volledige registratie van uw gegevens in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

U registreert wekelijks op dinsdag, tenzij u geconfronteerd worden met een bevestigde of mogelijke besmetting bij medewerkers en/of bewoners. Dan moet u deze gegevens dagelijks bezorgen tot het moment dat er geen bevestigde of mogelijk besmettingen meer zijn. Als u een bezoekverbod instelt, moet u dit onmiddellijk registreren.

Zie: Melding COVID-19 in residentiële ouderenzorgvoorzieningen.

 

 1. Voer een pro-actief beleid inzake persoonlijke beschermingsmaterialen.

Het voorzien in een voldoende voorraad aan materialen en beschermingsmiddelen (PBM) behoort tot de verantwoordelijkheid van de voorziening. De Vlaamse overheid zal geen materialen meer ter beschikking stellen van voorzieningen.

Zorg dat middelen en materialen voor minimum één maand, en aanbevolen voor drie maanden, voorhanden zijn, ook voor een eventuele nieuwe uitbraak, o.a. vloeibare zeep, handalcohol, wegwerpzakdoeken, papieren handdoeken voor éénmalig gebruik, schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen (chloor), beschermschorten met lange mouwen, chirurgische mondneusmaskers, FFP2-maskers, niet-steriele handschoenen, spatbrillen en/of gezichtsschermen, …

 

 1. Zorg voor voldoende testen om het test-, isolatie- en quarantainebeleid te kunnen realiseren.

De Vlaamse overheid zal geen Ag-sneltesten meer aankopen en ter beschikking stellen van de voorzieningen.

 

 1. Promoot zelftesten bij personeelsleden, gebruikers/bewoners en bij families en bezoekers: zelftesten zijn een hulpmiddel om COVID-19 minder gemakkelijk toegang te geven tot uw organisatie.

 

 1. Een risico-analyse vormt de basis voor het eigen beleid van de voorziening. Het systematisch opnieuw in kaart brengen van risico’s en de actualisatie ervan draagt bij tot een adequaat beleid. Zie de Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 6 en 7.

 

 1. Voor het uitwerken van een eigen beleid kan een voorziening uiteraard gebruik maken van de beschikbare documentatie, zoals het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra of de beschikbare tools op de website www.infectiepreventie.be .

 

 1. Elke voorziening is verplicht een Outbreak Management Team samen te stellen. De CRA (of medisch verantwoordelijke) maakt hier steeds deel van uit.

 

 1. Bijkomend bevelen we aan om een personeelslid van uw preventiedienst of medische dienst aan te wijzen als aanspreekpunt voor COVID-19-vragen en bezorgdheden.

 

 1. Elke voorziening is tevens verplicht een uitbraakplan op te maken dat steeds de twee volgende elementen bevat:
  1. een bedrijfscontinuïteitsplan voor alle managementsdomeinen van de voorziening: zorg, logistiek, onderhoud, catering, techniek, … ;
  2. de geplande en te nemen maatregelen op basis van de besmettingsgraad in de voorziening.

Het uitbraakplan wordt op regelmatige basis geëvalueerd (klopt het nog?) en waar nodig geactualiseerd.

 

 1. Zorg voor een transparante en duidelijke communicatie over het beleid en de maatregelen in de voorziening naar álle belanghebbenden: bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners, enz.

 

 1. Sensibilisering van de medewerkers.

Informeer al uw medewerkers (betaalde medewerkers, vrijwillige medewerkers, jobstudenten, …) en overweeg opleiding te geven over de belangrijke aspecten van COVID-19 en de preventie ervan, alsook over algemene infectiepreventie. Kennis en gedrag beschermen mee de gemeenschap. Tools en materialen voor sensibilisering zijn terug te vinden op de website www.infectiepreventie.be.

Het Mobiel Team van het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft geen opleidingen meer in en aan ouderenzorgvoorzieningen. Alle infobrochures, tools en digitale lespakketten zijn nu beschikbaar gesteld via de website.

 1. Houd rekening met mogelijke personeelsuitval en de impact ervan in het bedrijfscontinuïteitsplan. Een overzicht van de ondersteuning, hulplijnen en hulpbronnen waar zorgvoorzieningen een beroep op kunnen doen, is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid. Op deze website kan u ook een update vinden van het cascadedocument.

Medische toelichtingen bij de herfstvaccinatie: epidemiologische voorspellingen en aangepaste vaccins

Vanaf 12 september worden er in de Vlaamse vaccinatiecentra opnieuw massaal vaccinaties toegediend tegen COVID-19.

De uitnodigingen voor deze vaccinatie gaan momenteel volop de deur uit. Deze week heeft het Europese geneesmiddelenagentschap EMA ook het gebruik goedgekeurd van vaccins die aangepast zijn aan een omikron-variant. De Vlaamse vaccinatiecampagne zal gebruik maken van deze aangepaste vaccins.

Met een webinar gericht naar zorgprofessionals willen we daarom de laatste stand van zaken geven in de epidemiologische vooruitzichten en de kennis die er is over de werking van de (aangepaste) vaccins. Zo bent u goed op de hoogte van de redenen en het nut van deze herfstvaccinatie en bent u gewapend om vragen van patiënten, cliënten, burgers en collega’s te beantwoorden.

Op het programma:

 • Welkomstwoord en introductie door Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits
 • Prof. dr. Niel Hens deelt zijn modellen en voorspellingen over de epidemiologische evolutie
 • Prof dr. Pierre Van Damme geeft meer duiding bij de goedkeuring van de aangepaste vaccins en wat we weten over de bescherming tegen ziekte en overlijden.

Deelnemen
Het webinar vindt online plaats op dinsdag 6 september om 16.15u.
Deelnemen kan zonder inschrijving via deze link.

Herbekijken
Het webinar wordt opgenomen. U kan het later (her)bekijken via www.laatjevaccineren.be/voor-vaccinatiecentra/webinars-covid-19-vaccinatie.

Uitnodiging boekvoorstelling:
Geïntegreerde zorg – werken aan samenwerken

De zorg en hulpverlening in ons land is nog steeds van een hoog niveau. Maar meer en meer wordt duidelijk dat het systeem in een grote transitie zit. De oorzaak: het is nog steeds te veel gericht op genezen, eerder dan op ‘zorg dragen’ voor mensen. Vrijwel iedereen, van beleidsmensen tot praktijkmensen, pleit voor geïntegreerde zorg als de weg vooruit, maar de kloof tussen woord en daad blijkt wel heel weerbarstig te zijn.

In dit boek kijken 25 experten uit alle hoeken van de zorg- en welzijnssector, vanuit de concrete realiteit van wat zich vandaag afspeelt in het zorg- en welzijnslandschap, naar wat er wél al kan en naar wat er nog meer mogelijk is.

Wanneer?

Maandag 12 september 2022
Ontvangst om 19u00
Start om 19u30

Waar?

AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

Inschrijven voor de boekvoorstelling kan op:  https://www.whocares.be/boekvoorstelling-geintegreerde-zorg/

Herfstvaccinatie COVID-19 voor personeel in de ouderenzorgzorgsector: aangepaste vaccins

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en vaccinatieverantwoordelijken

U bent momenteel in de mogelijkheid een COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan alle medewerkers van uw zorgvoorziening. Mogelijk hebt u dat intussen al gedaan.

Tegelijk weet u wellicht dat er vaccins op komst zijn, aangepast aan een omikronvariant. Als u nog geen vaccinatie hebt aangeboden, kan dat leiden tot aarzeling bij u en uw personeel of u niet beter wacht op een aangepast vaccin. Hebt u wel al de vaccinatie aangeboden, dan zijn uw medewerkers misschien bezorgd dat zij hun kans op een aangepast vaccin gemist hebben.

We verduidelijken graag de mogelijkheden:

1. Nu vaccinatie aanbieden met de huidige vaccins, en na drie maanden met aangepaste vaccins

De voorkeur van het Agentschap Zorg en Gezondheid is om nu al een vaccinatieronde te organiseren voor uw medewerkers met de huidige vaccins, als u dat nog niet hebt gedaan. Studies geven duidelijk aan dat een vaccinatie met de huidige vaccins een heel goede bescherming biedt tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden. Ik verwijs u daarvoor ook naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de herfstvaccinatie, waar de wetenschappelijke evidentie hiervoor wordt opgelijst.

Nu deze vaccinatie al aanbieden, heeft het voordeel dat uw personeel in september al een betere bescherming heeft opgebouwd tegen ernstige ziekte door COVID. In september kan de viruscirculatie al beginnen toenemen. Naast de persoonlijke bescherming van uw personeel is het belangrijk om uitval door ziekte van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te vermijden. Personeelsleden die niet ingaan op uw aanbod, worden de komende weken nog individueel uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Uw medewerkers nu vaccineren, sluit hen bovendien niet uit voor een vaccinatie met aangepaste vaccins in het latere najaar. Minstens drie maanden na een vaccinatie deze maand, kunnen we hen opnieuw een vaccinatie aanbieden. Normaliter zullen vaccins die aangepast zijn aan een omikron-variant tegen dan ruim voorradig zijn. Dus ook als u uw vaccinatieronde al georganiseerd hebt, kunt u uw medewerkers geruststellen dat ook zij in het najaar nog een kans zullen krijgen om een aangepast vaccin te ontvangen.

2. Wachten op een uitnodiging in het vaccinatiecentrum, wellicht met aangepaste vaccins

U kunt ook de keuze maken om nu toch nog geen vaccinatie aan te bieden voor uw medewerkers. In dat geval worden uw medewerkers uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Die vaccinaties starten vanaf 12 september 2022. Uw medewerkers worden samen met de meest prioritaire kwetsbare groepen als eersten uitgenodigd.

Mits tijdige goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en tijdige leveringen door de producenten, zouden we tegen 12 september al voldoende voorraad moeten hebben om te starten met aangepaste vaccins. Pfizer heeft zich geëngageerd om, onder voorbehoud van tijdige goedkeuring van het EMA, voldoende te leveren in de weken van 5 en 12 september. Maar zekerheid kunnen we daar uiteraard niet over geven, goedkeuring van het EMA en tijdige levering van de producenten blijven voorwaardelijk.

Beschikken we tegen 12 september alsnog niet over (voldoende) aangepaste vaccins, dan zullen de inentingen in de vaccinatiecentra starten met de huidige vaccins, die – zoals gezegd – ook heel goed beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden door een COVID-besmetting. Het is immers belangrijker dat mensen tijdig de kans krijgen om zich te vaccineren, zodat ze hun bescherming kunnen versterken vóór er een volgende COVID-golf toeslaat.

Indien een zorgverlener in de voorgaande vaccinatiecampagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg als zorgverlener in het vaccinatiecentrum, kan deze zich aanmelden via deze link. Hiervoor is de elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Deze gegevens worden wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

Om uw personeel te motiveren voor de herfstvaccinatie hebben we ook een (zorg)affiche en folder klaar. U kunt deze campagnematerialen onderaan dit bericht terugvinden, downloaden en afprinten.

Alle informatie over de herfstvaccinatie vindt u ook op www.laatjevaccineren.be.

Veel succes alvast met de vaccinatie van uw personeel en bij voorbaat onze grote dank voor de vele inspanningen die u en uw medewerkers ongetwijfeld nog gaan leveren de komende periode.

Boostercampagne Bijbrief A4.

Vaccinatiecampagne kaartje herfstprik A5.

Vaccinatiecampagne Zorgaffiche herfstprik A4.

 

Herfstcampagne COVID-19 vaccinatie voor personeel in de zorgsector: aanvullende info

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en vaccinatieverantwoordelijken

Met deze communicatie bezorgen we u aanvullende informatie over de herfstvaccinatie van het personeel in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen.

In onze Nieuwsbrief van 15 juli 2022 informeerden we u dat het personeel in een zorgvoorziening via een collectief vaccinatiemoment een herfstprik kan krijgen.

De levering van de vaccins verloopt via het vaccinatiecentrum gelinkt aan uw voorziening. Tijdens de zomermaanden draaien de vaccinatiecentra nog even op lagere capaciteit, dus de vaccinatieplanning houdt rekening met de beschikbare capaciteit van het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiemoment zelf wordt georganiseerd door uw voorziening.

Individuele zorgmedewerkers kunnen op dit moment al intekenen op een herfstprik op inloop in het vaccinatiecentrum van domicilie.

Vanaf 16 augustus 2022 ontvangen alle Vlamingen ouder dan 18 jaar een uitnodiging voor een herfstprik.

Hierin zijn volgende prioriteiten bepaald:

    • bevolking 65+
    • immuunverzwakte personen (12+)
    • zorg- en welzijnsactoren.

Nadien volgen de 18-64 jarigen volgens leeftijd.

Indien u in uw ouderenzorgvoorziening nog geen collectief vaccinatiemoment heeft gepland, kunt u steeds contact opnemen met het vaccinatiecentrum.

Prioriteit voor zorg- en welzijnsactoren

De zorg- en welzijnsactoren worden met prioriteit uitgenodigd vanaf 16 augustus 2022.

De zorgmedewerkers die in de voorgaande campagnes prioritair zijn uitgenodigd, worden voor deze herfstcampagne eveneens met prioriteit uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van domicilie. Hiervoor moet u geen verdere actie ondernemen.

Wie in de voorgaande campagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg in het vaccinatiecentrum, kan zichzelf aanmelden via deze link. Hiervoor is een elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Nadien wordt dit wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

In uw zorgvoorziening zijn dit mogelijk de volgende personen:

    • nieuwe personeelsleden;
    • studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding;
    • zorgmedewerkers die wegens ziekte, quarantaine/isolatie of andere contra-indicaties niet konden deelnemen aan het intern georganiseerde vaccinatiemoment in uw voorziening.

 

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

Hieronder vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en van de actualiteit mbt volksgezondheid. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht. 

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

Hieronder vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en van de actualiteit mbt volksgezondheid. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht. 

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

Hieronder vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en van de actualiteit mbt volksgezondheid. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht.

“De zevende coronagolf is op zijn terugweg. We zien tijdelijk nog een lichte stijging van de overlijdens, maar deze zullen vermoedelijk binnenkort ook dalen. De nieuwe BA.2.75 variant werd voorlopig nog niet vastgesteld in België. De komende weken verwachten we een relatief lage belasting van de zorg.” – Prof. Dr. Steven Van Gucht