Verplichting dragen van chirurgische mondmaskers door de thuisverpleegkundigen

Vanaf 01/03/2023 zullen ook de thuisverpleegkundigen niet meer systematisch de chirurgische mondmaskers gebruiken bij ieder bezoek en/of patiëntencontact, tenzij de patiënt (of de vaste mantelzorger) er specifiek om vraagt of de situatie het specifiek vereist door de aard van het directe patiëntencontact.

De voorzitter van de taskforce formuleert daarop het voorstel om alleszins op dit moment geen beslissing in die zin te nemen. Ze verwijst daarvoor naar het advies dat integraal in de ppt is opgenomen en dat globaal refereert aan onder meer de elementen kwetsbare doelgroep, specifieke zorgsituatie thuisverpleegkunde, de behoedzaamheid die geboden is voor het winterseizoen en adviezen van de RAG. Er staat ook een advies van het SSC (vroegere GEMS) op stapel over het dragen van mondneusmaskers in de zorg.

Een lid verduidelijkt dat de discussie wel relevant blijft, gelet op reacties van cliënten en familie, zeker als wordt vastgesteld dat andere zorgende beroepen waar ze mee in contact komen, zoals sommige kinesisten en huisartsen, in  een aantal gevallen minder het masker dragen.

Besluitend wordt aangegeven dat de vraag naar een perspectief voor een versoepeling zeker terecht is. De Taskforce komt er dan ook zeker op terug en zal later, wanneer ook de epidemiologische context nog zou verbeteren, werk maken van een nieuwe beslissing over het dragen van mondneusmaskers, niet enkel voor thuisverpleegkundigen maar breder intersectoraal.

De sociale kaart: een website met het volledige zorgaanbod

De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. Dat kunnen heel algemene vragen zijn, zoals een overzicht van de thuisverpleegkundigen in je buurt. Maar je kan er ook specifieke zaken opzoeken, zoals ondersteuning in het kader van dementie. De website biedt steeds alle contactgegevens van organisaties waar de zorgvrager terechtkan. Ook voor jou is het dus een goed hulpmiddel om patiënten gericht door te verwijzen, dus kijk zeker ook je eigen gegevens na of vul ze aan!

  Hoe maak je een profiel aan?

Het aanmelden op De Sociale Kaart gebeurt via een digitale sleutel. Als je voor de eerste keer aanmeldt, moet je allereerst klikken op de link in de e-mail die je zal ontvangen op het e-mailadres dat je hebt ingegeven. Van zodra je dit hebt gedaan, heb je een profiel op De Sociale Kaart. Nadien kan je telkens met je digitale sleutel aanmelden.

In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe je een profiel kunt aanmaken.

 

  Hoe maak je een nieuwe fiche aan?

Als je gegevens nog niet zijn opgenomen op de Sociale Kaart moet er eerst een fiche aangemaakt worden. Dit kan je doen via de wizard en door te klikken op een nieuwe praktijk gezondheidszorg toevoegen. Om een nieuwe fiche aan te maken, moet je aangemeld zijn.

Hoe kan je een nieuwe praktijk gezondheidszorg toevoegen?

Als zorgverlener

Als medewerker van een praktijk gezondheidszorg

 Hoe zoek je in De Sociale Kaart?

Ben je al opgenomen in de Sociale Kaart of wil je een nieuwe toevoegen? Om dit te achterhalen kan kan je als zorgverlener jezelf opzoeken. Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken. Aan de ene kant heb je het zoeken via de homepage en aan de andere kant heb je het uitgebreid zoeken.

In  het filmpje hieronder wordt het uitgelegd.

Wens je meer informatie rond de mogelijkheden om de zoekresultaten te verwerken? Klik dan hier.

 Fiches beheren

Zijn je gegevens als zorgverlener al opgenomen en wil je deze beheren? Hiervoor moet je fichebeheerder worden. Als fichebeheerder beheer je over één of meerdere fiches en kan je zelf online aanpassingen doen. Om fichebeheerder te worden, moet je aangemeld zijn.

In het filmpje hieronder krijg je meer informatie hoe je het beheer van een bestaande fiche kan aanvragen.

Meer informatie over hoe je fiches moet beheren? Klik dan hier. 

 Filmpjes specifiek voor de eerstelijnszones

Klik hier.

 

Meer informatie op www.desocialekaart.be.

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

In bijlage vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht.

Hervorming RIZIV-nomenclatuur resulteert in nieuwe wetgeving rond wondzorg

Sinds enkele jaren werkt men in de overeenkomstencommissie thuisverpleging aan een hervorming van de nomenclatuur wondzorg. Deze is eind oktober 2022 gepubliceerd in het staatsblad. Vanaf 1 december treedt de nieuwe nomenclatuur wondzorg in de thuisverpleging in werking.

Waarom een nieuwe nomenclatuur?

Het RIZIV startte de hervorming van deze wetgeving vanuit het oogpunt: een meer kwalitatieve en efficiëntere opvolging van wonde(n) bij patiënten in een nauwere samenwerking tussen patiënt, verpleegkundige en arts wat zich positief vertaalt zowel voor de patiënt, de professionelen als de maatschappij.

Welke items veranderen?

De hervorming van de nomenclatuur situeert zich binnen 4 categorieën:

1. Het inhoudelijke wondzorgdossier

2. Het voorschrift

3. De inhoud en toepassing van de nomenclatuurnummers

4. De opvolgingsflow van de wonde

Wat betekent de nieuwe nomenclatuur voor jou als arts?

Vanaf 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur wondzorg in de thuisverpleging in werking. Deze nomenclatuur volgt de internationale regelgeving rond kwalitatieve wondzorg. Informatie-uitwisseling over de evolutie van de wonde(n) tussen de thuisverpleegkundige en de (behandelende) arts is hierin een belangrijk element.

Voorschriften & nomenclatuurnummers

 • Wondzorg is een B1-handeling.

Momenteel is er een voorschrift van de arts nodig voor wondzorg vanuit de ziekteverzekering, maar dat verplicht voorschrift valt op 1 december 2022 weg. Wondzorg is een B1-handeling en de verantwoordelijkheid ligt daar bij de verpleegkundige. Enkel voor B2-handelingen zoals hechtingen, wieken of drains verwijderen, en voor de gedelegeerde C-handeling: doorligwonden debrideren, is er om medico-legale redenen nog een voorschrift van de arts vereist.

Patiënten die een terugbetaling vanuit de ziekteverzekering kunnen krijgen voor verbandmateriaal voor de verzorging van chronische wonden hebben wél nog steeds een voorschrift nodig van een arts ikv het verbandmateriaal. Meer informatie over de terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen vind je hier.

Opvolging wondzorg

 • Meldingsplicht bij elke opstart van wond- of stomazorg

De thuisverpleegkundige meldt – als verplichting vanuit de ziekteverzekering – elke start van de behandeling van wond- of niet-geheelde stomazorg elektronisch aan de betrokken arts(en) en zorgt ervoor dat de arts op de hoogte blijft en zodoende de evolutie van de wondzorg kan opvolgen. Deze verplichte melding volgt een uitgeschreven flow bepaald in de wetgeving. Bijvoorbeeld, een eenmalige verlenging van 7 dagen bij de eenvoudige wondzorg (na 14 dagen) moet gemeld worden aan de arts. Het is dus zeker niet zo dat de arts niet meer betrokken is bij de wondzorg omdat een voorschrift van een arts voor de ziekteverzekering niet meer verplicht is ikv een B1-handeling, maar vermits communicatie en opvolging door de arts wel belangrijk blijft, is informatiedeling noodzakelijk via beveiligde tools en in het verpleegdossier.

 • Foto van de wonde(n) in dossier ter opvolging

Voor een goede opvolging van de evolutie van de wondzorg neemt de verpleegkundige – als verplichting vanuit de ziekteverzekering – op bepaalde tijdstippen tijdens de behandeling een foto van de wonde of niet geheelde stoma. Op die manier kunnen we efficiënt samenwerken en kan de betrokken arts vanop afstand de evolutie volgen en advies geven. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg.

 • Arts of referentieverpleegkundige wondzorg volgt mee op en geeft advies

Binnen de eerste zes weken van de wondzorg zal de vaste verpleegkundige binnen vastgestelde tijdstippen de hulp inroepen van een opgeleide referentieverpleegkundige wondzorg of de behandelende arts (het advies van de arts kan mondeling gegeven worden).

Afhankelijk van de evolutie van de wonde(n) herhalen we dat bezoek minimaal om de zes weken. De vaste verpleegkundige of de arts kan mee aanwezig zijn tijdens het bezoek en zo samen met de referentieverpleegkundige wondzorg het wondbehandelplan bespreken. De referentieverpleegkundige wondzorg, steeds iemand anders dan de vaste verpleegkundige, bezorgt na het bezoek een kopie van het verslag over de evolutie van de wonde aan de betrokken arts, dit wordt schriftelijk of elektronisch ter beschikking gesteld door de referentieverpleegkundige wondzorg

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

In bijlage vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

In bijlage vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht.

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

In bijlage vindt u het Bulletin Volksgezondheid. Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken. Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt u elke vrijdag bezorgd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Download hier het overzicht.

Aanbevelingen voor een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar 2022

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en eerstelijnszones

Rekening houdend met de verwachting dat COVID-19 niet verdwijnt, is het waardevol en wenselijk om – voor zover dit nog niet is gebeurd – tijdig voorbereidingen te treffen naar mogelijke epidemische golven in het najaar.

Zorg en Gezondheid meent dat het bijzonder aangewezen is om de strategieën terug in herinnering te brengen en hier nu al werk van te maken. Voorbereid zijn, en de kansen op corona-uitbraken verminderen, is beter dan ad-hoc-maatregelen te moeten nemen op het moment van grote infectiedruk.

De Kaderrichtlijn COVID-19 Ouderenzorgvoorzieningen van 24 mei 2022 schetst de contouren waarbinnen voorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken. Deze Kaderrichtlijn is nog steeds onverkort van toepassing. Dit betekent dat ouderenzorgvoorzieningen hun eigen beleid kunnen uitwerken, maar steeds binnen de bepalingen van deze Kaderrichtlijn.

Als er wijzigingen zijn in de epidemiologische situatie – voor wat betreft de kenmerken van een circulerende coronavariant (momenteel: lage ratio ziekte ernst/aantal gevallen) of de impact van een nieuwe variant – worden er opnieuw specifieke maatregelen gecommuniceerd vanuit de bevoegde administratieve en politieke organen.

Promoot persoonlijke beschermingsstrategieën en bevorder zo het gedrag van individuen om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen

 1. COVID-19 Herfstvaccinatie

Vaccinatie is één van de belangrijkste preventiestrategieën. Alle volwassenen kunnen zich laten vaccineren om zichzelf te beschermen tegen ernstig ziek worden. U kunt er toe bijdragen dat uw medewerkers en gebruikers/bewoners voldoende geïnformeerd zijn om een weloverwogen keuze te maken. Voor kwetsbare personen en zorgpersoneel is vaccinatie aanbevolen en kunt u de vaccinatie stimuleren. Meer informatie en campagnematerialen vindt u op www.laatjevaccineren.be.

 

 1. Infectiepreventiebeleid
  1. In het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra vindt u alle informatie voor het infectiepreventiebeleid in uw voorziening.
  2. Ventileren en verluchten
 • Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen;
 • Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het arbeids- en leefcomfort voor bewoners/gebruikers en personeel optimaal te houden.

Overweeg in die zin:

  1. Bevorder een goede handhygiëne, hoest- en niesetiquette.

Leer en versterk frequente handhygiëne onder bewoners/gebruikers, bezoekers en personeel. Zorg dat uw medewerkers de indicaties voor handhygiëne kennen en toepassen. Zorg voor voldoende beschikbaarheid van het nodige materiaal (zeep, handalcoholgel,….) op strategische plaatsen.

  1. Faciliteer en plan het gebruik van mondneusmaskers waar nodig. Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet algemeen verplicht, maar blijft sterk aanbevolen. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de medewerkers bij intensieve en directe zorgcontacten blijft verplicht (zie Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 4 en 5).
  2. Zorg voor een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van lokalen, materialen en high touch oppervlakten.
  3. Alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen blijven belangrijk.
  4. Blijf thuis als u ziek bent.

Als een personeelslid ziek is, mag hij of zij niet naar het werk komen. Probeer ook bij de gebruikers van uw voorziening, bezoekers en families, externe dienstverleners, … een dergelijke attitude aan te moedigen. De actuele richtlijnen vindt u op de website van Sciensano.

Processen en beleid om mensen veilig te houden

 1. Registratie in het e-loket

Om zicht te hebben op de uitbraken van COVID-19 in de woonzorgvoorzieningen (monitoring) en om, indien nodig, het beleid bij te sturen, zijn de voorzieningen verplicht om via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens te bezorgen. We dringen aan op de verdere, juiste en volledige registratie van uw gegevens in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

U registreert wekelijks op dinsdag, tenzij u geconfronteerd worden met een bevestigde of mogelijke besmetting bij medewerkers en/of bewoners. Dan moet u deze gegevens dagelijks bezorgen tot het moment dat er geen bevestigde of mogelijk besmettingen meer zijn. Als u een bezoekverbod instelt, moet u dit onmiddellijk registreren.

Zie: Melding COVID-19 in residentiële ouderenzorgvoorzieningen.

 

 1. Voer een pro-actief beleid inzake persoonlijke beschermingsmaterialen.

Het voorzien in een voldoende voorraad aan materialen en beschermingsmiddelen (PBM) behoort tot de verantwoordelijkheid van de voorziening. De Vlaamse overheid zal geen materialen meer ter beschikking stellen van voorzieningen.

Zorg dat middelen en materialen voor minimum één maand, en aanbevolen voor drie maanden, voorhanden zijn, ook voor een eventuele nieuwe uitbraak, o.a. vloeibare zeep, handalcohol, wegwerpzakdoeken, papieren handdoeken voor éénmalig gebruik, schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen (chloor), beschermschorten met lange mouwen, chirurgische mondneusmaskers, FFP2-maskers, niet-steriele handschoenen, spatbrillen en/of gezichtsschermen, …

 

 1. Zorg voor voldoende testen om het test-, isolatie- en quarantainebeleid te kunnen realiseren.

De Vlaamse overheid zal geen Ag-sneltesten meer aankopen en ter beschikking stellen van de voorzieningen.

 

 1. Promoot zelftesten bij personeelsleden, gebruikers/bewoners en bij families en bezoekers: zelftesten zijn een hulpmiddel om COVID-19 minder gemakkelijk toegang te geven tot uw organisatie.

 

 1. Een risico-analyse vormt de basis voor het eigen beleid van de voorziening. Het systematisch opnieuw in kaart brengen van risico’s en de actualisatie ervan draagt bij tot een adequaat beleid. Zie de Kaderrichtlijn van 24 mei 2022 op blz. 6 en 7.

 

 1. Voor het uitwerken van een eigen beleid kan een voorziening uiteraard gebruik maken van de beschikbare documentatie, zoals het werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra of de beschikbare tools op de website www.infectiepreventie.be .

 

 1. Elke voorziening is verplicht een Outbreak Management Team samen te stellen. De CRA (of medisch verantwoordelijke) maakt hier steeds deel van uit.

 

 1. Bijkomend bevelen we aan om een personeelslid van uw preventiedienst of medische dienst aan te wijzen als aanspreekpunt voor COVID-19-vragen en bezorgdheden.

 

 1. Elke voorziening is tevens verplicht een uitbraakplan op te maken dat steeds de twee volgende elementen bevat:
  1. een bedrijfscontinuïteitsplan voor alle managementsdomeinen van de voorziening: zorg, logistiek, onderhoud, catering, techniek, … ;
  2. de geplande en te nemen maatregelen op basis van de besmettingsgraad in de voorziening.

Het uitbraakplan wordt op regelmatige basis geëvalueerd (klopt het nog?) en waar nodig geactualiseerd.

 

 1. Zorg voor een transparante en duidelijke communicatie over het beleid en de maatregelen in de voorziening naar álle belanghebbenden: bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners, enz.

 

 1. Sensibilisering van de medewerkers.

Informeer al uw medewerkers (betaalde medewerkers, vrijwillige medewerkers, jobstudenten, …) en overweeg opleiding te geven over de belangrijke aspecten van COVID-19 en de preventie ervan, alsook over algemene infectiepreventie. Kennis en gedrag beschermen mee de gemeenschap. Tools en materialen voor sensibilisering zijn terug te vinden op de website www.infectiepreventie.be.

Het Mobiel Team van het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft geen opleidingen meer in en aan ouderenzorgvoorzieningen. Alle infobrochures, tools en digitale lespakketten zijn nu beschikbaar gesteld via de website.

 1. Houd rekening met mogelijke personeelsuitval en de impact ervan in het bedrijfscontinuïteitsplan. Een overzicht van de ondersteuning, hulplijnen en hulpbronnen waar zorgvoorzieningen een beroep op kunnen doen, is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid. Op deze website kan u ook een update vinden van het cascadedocument.