Organisatie en vergoedingen herfstvaccinaties 2023 – Covid-19 en griep

In het kader van de herfstvaccinaties najaar 2023, stellen zich een aantal vragen omtrent organisatie en vergoedingen. Het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen zit hiervoor op de eerste rij en wil jullie op de hoogte houden van de laatste nieuwe informatie.

Zipster – start half oktober in Jette!

Zipster is een digitale tool die de doorverwijzing naar lokale welzijnsactoren wil faciliteren. Het ondersteunt gezondheidszorg- en welzijnsprofessionals in het detecteren van psychosociale noden én in het doorverwijzen naar de meest gepaste welzijnsorganisatie.

In Jette start het proeftraject rond half oktober. Dan krijgen geregistreerde zorgverleners en organisaties hun profiel en kunnen ze effectief voor doorverwijzingen zorgen via het platform.

 

Wens je meer informatie? Schrijf je hier dan in voor de infosessie.

Publicatie Staatsblad wetten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

 

11 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2023-07-14&caller=summary&numac=2023031314

 

25 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-07-14&numac=%222023042822

 

28 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de huidige titel van verpleegkundige aan Richtlijn 2005/36/EG te verduidelijken en de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen (1)

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-07-14&numac=%222023043266

Rol van de thuisverpleegkundigen in de herfstvaccinaties 2023

Op formeel advies van de Hoge Gezondheidsraad werd door de Vlaamse Regering beslist in de herfst van 2023 met bijzondere aandacht voor een kwetsbare doelgroep van burgers de herhaling voor de Covid 19 vaccinaties te voorzien – in aansluiting en/of combinatie met de jaarlijkse griepvaccinaties – binnen de reguliere werking van de eerstelijnszorg. Hierdoor zullen terug de huisartsen, apothekers en (thuis)verpleegkundigen een nadrukkelijke rol moeten opnemen om deze vaccinaties mogelijk te maken.

Meer informatie? Download hier het overzicht

-> Contacteer jouw provinciaal coördinator of Consortia TV .

Zorgverleners: hoe kan u het ontvangen bedrag voor uw COVID-19-beschermingsmateriaal melden op uw belastingaangifte?

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft het RIZIV een tussenkomst voorzien voor ambulante zorgverleners voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen.

De bedragen die u ontving in het kader van deze financiële tussenkomst betreffende meerdere periodes tussen 2020 en 2022 moeten in alle gevallen het voorwerp uitmaken van een fiscale fiche, ongeacht de vorm waarin u uw werkzaamheden verricht (vrij beroep, werknemer, vennootschap). Als gevolg daarvan hebben de verzekeringsinstellingen een fiscale fiche 281.50 aan de FOD Financiën overgemaakt. Deze fiscale fiche 281.50 is ook beschikbaar op uw MyMinfin (als u duidelijk geïdentificeerd bent).

De toelichting hoe u uw belastingaangifte kan aanvullen heeft uitsluitend betrekking op uw ontvangsten van 2020.

Met betrekking tot latere belastingaangiftes kan contact worden opgenomen met de FOD Financiën.

-> Lees meer hierover op de website van RIZIV

Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie mogelijk vanaf 1 juli 2023

Auteur: Ellen Rossel, Verpleegkundig coördinator innovatieve projecten Mederi, lid van KZTV

Sinds 1 juli 2023 kunnen sommige patiënten thuis bepaalde zorgen krijgen die tevoren enkel in het ziekenhuis gegeven werden. Deze thuishospitalisatie voor oncologie of antibioticatherapie gebeurt onder toezicht van de arts-specialist in het ziekenhuis en mits strikte voorwaarden die bepaald zijn door het RIZIV. Ze geeft patiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven tijdens hun behandeling. We vatten de belangrijkste punten uit de beleidsnota van het RIZIV voor u samen.

Wat is thuishospitalisatie?

Onder thuishospitalisatie verstaan we: de situaties waarin de zorg toegediend kan worden in de leefomgeving van de patiënt met respect van de van toepassing zijnde regelgeving en van de kwaliteits- en veiligheidscriteria, en die, als deze criteria niet kunnen toegepast worden, moet toegediend worden in het kader van een klassieke hospitalisatie of een daghospitalisatie.

Het gaat om:

–  Antibioticabehandeling via intraveneuze weg met minstens vijf behandeldagen in de leefomgeving van de rechthebbende;
–  De parenterale toediening bij antitumorale behandeling van minstens drie behandeldagen in de leefomgeving van de rechthebbende.
–  Enkel de geneesmiddelen die vallen onder de actieve bestanddelen vermeld in de lijst in bijlage bij het KB FAGG. Raadpleeg deze lijst met vergoedbare farmaceutische specialiteiten hier.

Voorwaarde: de eerste twee toedieningseenheden worden altijd in het ziekenhuis toegediend.

Hoe werkt het?

Thuishospitalisatie kan enkel plaatsvinden als de behandelende arts-specialist van de rechthebbende oordeelt dat de thuisomgeving voldoet aan de vereiste voorwaarden op vlak van kwaliteit en veiligheid, en als de rechthebbende of zijn wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord gaat.

Het is een multidisciplinaire samenwerking van het zorgteam in het ziekenhuis, thuisverpleegkundigen, de GMD-houdende huisarts(enpraktijk) en de apotheker op basis van een vastgesteld zorgprotocol. Elke partij heeft uitgeschreven verantwoordelijkheden. Om de continuïteit en zorgkwaliteit van de thuishospitalisatie te kunnen garanderen, wordt aanbevolen dat het ziekenhuis hierover een service level agreement sluit met de diensten voor thuisverpleging.

De voorbereiding, het transport en de aflevering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen

Het ziekenhuis, meer bepaald de ziekenhuisapotheker, is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het vervoer en het toezicht op de aflevering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen.

Competenties, opleiding en/of ervaring van de thuisverpleging

De toediening van de geneesmiddelen in het kader van de thuishospitalisatie moet gebeuren door verpleegkundigen die over de vereiste competenties, opleiding en/of ervaring beschikken om dit correct en veilig te doen, precies zoals de arts-specialist in het ziekenhuis het heeft voorgeschreven. De behandeling wordt gecoördineerd met het zorgteam van het ziekenhuis. Dit team beoordeelt samen met de thuisverpleegkundige of met de betrokken dienst thuisverpleging in hoeverre bijkomende opleiding nodig is. Zo nodig kan het betrokken ziekenhuis deze opleiding verzorgen.

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleging

De verpleegkundige die de toediening doet, is verantwoordelijk voor de afstemming en de communicatie van de zorg in de thuissituatie. Eventuele problemen of risico’s meld je aan het zorgteam binnen het ziekenhuis volgens de afspraken die daarover gemaakt zijn. Zij nemen, indien nodig, contact op met de betrokken huisarts(enpraktijk).

Afvalverwerking

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van het afval.

Medisch niet-risicohoudend verzorgingsafval kan de rechthebbende bij het huishoudelijk afval doen.

Het medisch risicohoudend afval wordt aan huis ingezameld door het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid hiervoor kan noch bij de rechthebbende, noch de thuisverpleegkundige gelegd worden.

Vergoeding via pseudonomenclatuur

In de pseudonomenclatuur voorziet het RIZIV een vergoeding voor meerdere verstrekkingen voor thuishospitalisatie. Deze tellen niet mee voor de berekening van het dagplafond. Voor de thuisverpleging zijn volgende forfaits van belang: download hier het overzicht.

De financiering van de toediening van het geneesmiddel zelf gebeurt op basis van de nomenclatuur van de thuisverpleging (honoraria artikel 8). Er zijn eveneens forfaits of honoraria voorzien voor het ziekenhuis, de arts-specialist, de GMD-houdende huisarts(enpraktijk), de ziekenhuisapotheker en de verpleegkundige van het ziekenhuis.

Wat betaalt de patiënt?

De patiënt betaalt geen remgeld voor de antibiotica of antitumorale geneesmiddelen. Er kunnen eveneens geen supplementen worden aangerekend op de vergoeding van toekomstige verstrekkingen. Er is remgeld mogelijk op de verpleegkundige technische verstrekkingen voor de toediening van het geneesmiddel, alsook op de aflevering van de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die noodzakelijk zijn bij de toediening van het antibioticum of oncologisch geneesmiddel, door de ziekenhuisapotheker.

Bronnen en meer informatie :

– RIZIV, onthaal, Nieuws, Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie mogelijk vanaf 1 juli

– RIZIV, ZH/2020 Nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen van 12 december 2019 gecoördineerde tekst op 3/05/2023

Telematicapremie verpleegkunde

Als verpleegkundige komt u in aanmerking voor de jaarlijkse telematicapremie. De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan de verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 2 andere voorwaarden voldoen. De premie bedraagt 800 EUR.

         Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

– U beheert uw patiëntendossiers elektronisch. U gebruikt daarvoor een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform.

– U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt. Voor het premiejaar waarin u voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om zich tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst.

– U hebt tijdens het jaar waarvoor u de premie vraagt een minimumactiviteit die overeenstemt met een bedrag van minstens 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen in het kader van  artikel 8 van de nomenclatuur.

         Hoe vraagt u de premie aan?

U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Premieaanvragen” op onze ProGezondheid-toepassing.

         Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw premie 2022 aanvragen vanaf 5 juli tot en met 31 oktober 2023.

         Wanneer ontvangt u de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

 

Meer informatie op de website van RIZIV

“New deal”: akkoord voor een nieuw organisatie -en financieringsmodel voor de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, een vergrijzende bevolking met meer zorgvraag door chronische ziekten, weinig ondersteuning in de praktijk en aandacht voor een evenwichtige balans werk-vrije tijd.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector werd er gezocht naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen. Dit nieuwe model zal bestaan naast de huidige bestaande systemen.

Op maandag 26 juni 2023 gaf de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en op 10 juli 2023 het Verzekeringscomité een akkoord over het nieuwe systeem.

Wat verandert er voor de arts?

Het systeem bevat een hogere financiering per patiënt, die zorgt voor:

– Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten

– Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)

– Het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.

– Vergoeding volgens zorgzwaarte en complexiteit

– Het behoud van loon naar werken,

– Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

 

Er wordt een nieuwe premiefinanciering voor praktijkmanagement en praktijkverpleegkundige voorzien, die zorgt voor:

– Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie

– Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt

– Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg

– Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie

– Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg

Hoe kunnen artsen instappen?

Vanaf september 2023 zullen er informatiemomenten gepland worden en zal de concrete procedure om over te stappen bekend worden gemaakt.  Tegen eind november 2023 moeten kandidaturen worden ingediend, zodat het systeem van start kan gaan in het eerste kwartaal van 2024. De start ervan wordt voorzien in het eerste trimester van 2024. Artsen kunnen kiezen of ze vrijwillig instappen in dit systeem.

Meer informatie op de website van RIZIV