Herfstcampagne COVID-19 vaccinatie voor personeel in de zorgsector

Herfstcampagne COVID-19 vaccinatie voor personeel in de zorgsector

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en vaccinatieverantwoordelijken

Met deze communicatie wilt het Agentschap Zorg en Gezondheid u meer informatie bezorgen over de boostervaccinatie voor het personeel in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen.

1. Beslissing Vlaamse Regering opstart herfstcampagne vaccinatie

De Vlaamse Regering heeft beslist om in september 2022 de herfstcampagne van het COVID-19 vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor de volgende doelgroepen:

    • alle personen vanaf 65 jaar;
    • mensen met een verzwakte immuniteit of met een aandoening die hen kwetsbaarder maakt, zoals chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes, … Zie oplijsting van de Hoge Gezondheidsraad;
    • huisgenoten van deze kwetsbare groepen;
    • zwangere vrouwen: het boostervaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap;
    • personen tussen 50 en 64 jaar met een leefstijl of risicofactor zoals obesitas, roken of regelmatig alcoholgebruik;
    • personen werkzaam in de zorgsector.

Ten slotte zal iedereen vanaf 18 jaar een uitnodiging ontvangen om een boostervaccin te halen in het vaccinatiecentrum.

2. Boostervaccinatie aanbevolen voor wie werkt in de zorg

Deze boostervaccinatie is sterk aanbevolen voor iedereen die werkt in de zorgsector, ook als niet-zorgverlener:

    • voor de eigen bescherming tegen ernstige ziekte;
    • voor de bescherming van kwetsbare personen met wie het zorgpersoneel in contact komt: ook al neemt de bescherming die de booster biedt tegen besmetting af in de tijd; elke tijdelijke of nog kleine mate van bescherming, is belangrijk in de zorgsector, waar veel contacten met kwetsbare personen plaatsvinden;
    • omdat we alle handen nodig hebben in de zorg. Met een boostervaccin verkleint het risico op langdurige ziekte-uitval door een ernstiger covid-verloop.

Voorwaarden voor het krijgen van een herfstbooster zijn een afgeronde basisvaccinatie én een termijn van minstens drie maanden sinds de laatste prik.

3. Huidige en aangepaste vaccins

De boosterdosis in de herfst zal een mRNA-vaccin zijn van Pfizer of Moderna.

Deze vaccins bieden nog altijd een heel hoge mate van bescherming tegen een ernstig ziekteverloop, ook bij besmetting met de omikron-varianten die we momenteel kennen.

Beide firma’s werken momenteel aan versies van het vaccin aangepast aan een bepaald type van de omikron-variant. Deze zogeheten “bivalente vaccins” zullen gebaseerd zijn op zowel de oorspronkelijke COVID-variant als op een bepaald type van de omikron-variant.

Zodra deze aangepaste vaccins goedgekeurd zijn door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), zal ons land leveringen ontvangen. We weten nog niet wanneer en hoeveel van deze aangepaste vaccindosissen in Vlaanderen beschikbaar zullen zijn. Mogelijk komen ze te laat om u te beschermen voor een volgende Covid-opstoot.

Maar omdat de huidige vaccins nog steeds uitstekend beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, is het aangewezen om deze booster niet uit te stellen in de hoop op een aangepast vaccin.

4. Operationeel

Als woonzorgvoorziening is het mogelijk om de herfstcampagne al in juli/augustus 2022 zelf in uw voorziening te organiseren voor het eigen personeel.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgpersoneel met of zonder rechtstreeks contact met bewoners of gebruikers. Alle personeelsleden in de woonzorgvoorziening kunnen een boosterprik ontvangen.

De voorziening neemt hiervoor zelf contact op met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone om de vials te bestellen en vervolgens af te halen in het vaccinatiecentrum.

Deze vials worden aangeboden afhankelijk van de beschikbaarheid van uw vaccinatiecentrum. Momenteel werken de vaccinatiecentra aan een lage bezetting (waakfase) waardoor zij minder frequent open zijn. Voor meer details neemt u contact op met uw vaccinatiecentrum om verdere afspraken te maken.

Als er tijdens de vaccinatieronde restdosissen zijn in uw voorziening, kunt u deze prioritair toedienen aan eerstelijnszorgactoren of ander zorgpersoneel in de buurt.

Over het verdere verloop van de vaccinatiecampagne voor zorggebruikers en bewoners volgt nog een aparte communicatie in de loop van augustus 2022.

5. Herfstbooster voor kwetsbare personen

Een herfstbooster is sterk aanbevolen voor wie het meest kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden. Tijdens de herfstcampagne zullen volgende personen als eerste uitgenodigd worden voor een booster, ten laatste eind augustus:

    • alle personen vanaf 65 jaar. Ook voor mensen van 80 jaar en ouder die sinds mei/juni 2022 al een tweede booster (vierde prik) gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst opnieuw een booster te krijgen (met een interval van minimaal drie maanden);
    • mensen met een verzwakte immuniteit.

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurt een aparte, uitgebreide communicatie hierover in de loop van augustus 2022.

Tot slot verwijzen ze naar een recente studie in The Lancet, die “suggest that a fourth dose may prevent premature mortality in the oldest and frailest even after the emergence of the Omicron variant.”  We vragen u dan ook om de kwetsbare personen met wie u contact heeft, te motiveren voor een herfstbooster.

Meer informatie over de studie vindt u via deze weblink .