INTERVISIES NAJAAR 2022

Het NPTV heeft, vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid, als opdracht gekregen om de thuisverpleegkundigen (de grootste beroepsgroep in de zorgsector) meer en beter te laten samenwerken. Dit zowel op provinciaal als lokaal niveau. Per provincie is er een vertegenwoordiger aangesteld die de lokale samenwerking tussen thuisverpleegkundigen zal coördineren en faciliteren. COVID is in dit opzicht een eerste mooie aanzet hiertoe geweest, de vele initiatieven die toen werden genomen kunnen en zullen verdergezet worden. Het NPTV wil via de provinciale werking de informatie doorstroming mee organiseren en bovendien de groep van thuisverpleegkundigen uitbouwen. Tijdens de intervisies de afgelopen weken werden heel wat initiatieven gedeeld en nagedacht over toekomstige activiteiten.