Nieuws

'Verklaring over gedragen afspraken onder de thuisverpleegkundigen' - Oprichting eerstelijnszones en vertegenwoordiging in de zorgraden - samenwerking tussen en erkenning van praktijken/diensten thuisverpleegkunde

17 juli 2018

Geachte thuisverpleegkundige

Begin maart 2018 verstuurde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Project hervorming Eerste lijn in Vlaanderen - de brieven met de beoordeling van de aanvraagdossiers voor de vorming van de eerstelijnszones. Ondertussen is de besluitvorming quasi rond voor alle eerstelijnszones en daar waar nodig neemt de Vlaamse Regering daarin een definitieve beslissing.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg. Het doel om voor de zomer heel Vlaanderen te hebben ingedeeld in eerstelijnszones, is binnen handbereik. Dit is in de eerste plaats dankzij het verbindende werk van honderden mensen op het terrein. Ook de vertegenwoordigers voor de praktijken/diensten thuisverpleegkunde hebben hieraan meegewerkt.

Maar het werk is nog niet gedaan, dat weet u ook. In alle gevormde eerstelijnszones moeten nu alle partners die betrokken zijn bij de eerstelijnszorg, samengebracht worden. In sommige zones is deze mapping al grondig gebeurd, in andere zones nog niet. En eenmaal alle actoren zijn samengebracht, moeten ze het met elkaar hebben over wat hen bindt, wat ze willen realiseren binnen de eerstelijnszones, hoe ze dat willen organiseren

De transitiecoaches én de SEL- en LMN-medewerkers staan klaar om deze processen voor verandering en ontwikkeling te begeleiden. Ze voorzien voor elke zone een werkingsbudget om de onkosten voor het komende anderhalf jaar te vergoeden.

Het is hoog tijd dat we als thuisverpleegkundigen elkaar actief opzoeken én vinden in de eerstelijnszones en om gezamenlijk onze plaats en rol in de eerstelijnszones of de zorgraad op te nemen.

Wij hebben vanuit Brussel in een overleg tussen alle koepels, kartels en verenigingen voor thuisverpleegkundigen - beroepsverenigingen voor verpleegkundigen een 'Verklaring over gedragen afspraken onder de thuisverpleegkundigen' opgesteld waardoor:

  • we steeds in iedere regio of eerstelijnszone samenkomen in of aansluiten bij een kring voor de thuisverpleegkundigen
  • er lokale afspraken kunnen gemaakt worden en formele contactpunten worden uitgewisseld
  • we elkaar als thuisverpleegkundigen (leren) kennen en erkennen
  • we de vrije keuze van de zorgverstrekker voor de patiënten zullen respecteren
  • we samen zorgen voor een afgevaardigde met voldoende mandaat voor de groep om bijvoorbeeld zeker in de zorgraad als thuisverpleegkundigen aanwezig te zijn - beslissing o.b.v. consensus
  • de afgevaardigde spreekt namens de beroepsgroep en steeds terugkoppelt naar de afgesproken contactpunten.

We willen in de eerstelijnszone en in de lokale multidisciplinaire eerstelijnspraktijken als praktijken/diensten thuisverpleegkunde erkend en gerespecteerd worden omwille van onze specifieke competenties- onze rol in chronische zorg en onze ervaring met samenwerken met ziekenhuizen via onze gespecialiseerde (teams) thuisverpleegkundigen.

We kunnen vanuit een gezamenlijke aanpak ook onze meerwaarde inbrengen vanuit de kwaliteit van ons elektronische verpleegkundig dossier (EVD), gegevensdeling - eHealth-proof! en het kunnen gebruiken van de officiële tools zoals BelRAI-screener, BelRAI, Recip-e, Vitalink, MyCarenet e.d.

We kunnen aankondigen dat wij inmiddels ook op niveau van de Koepels, Kartels en Verenigingen de oprichting realiseren van een Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) actief in Vlaanderen en Brussel. Van zodra de oprichting formeel is goedgekeurd en in samenwerkingsstatuten is vastgelegd, informeren wij alle thuisverpleegkundigen over een uniek contactpunt in dit nieuwe Platform.

Het zou goed zijn in de schoot van dit Platform om alle contactpersonen die de thuisverpleegkundigen vertegenwoordigen in die zorgraden te kennen. Het kan dan ook dit contactpunt zijn dat we gebruiken om vanuit het NPTV te communiceren naar de collega's in de eerstelijnszones en vice versa.

Wij hopen dat u als thuisverpleegkundige in het belang van een goede, correcte en éénduidige positionering en profilering van onze beroepsgroep loyaal rekening zal houden met deze 'Verklaring over gedragen afspraken onder de thuisverpleegkundigen'.

Wij hopen dat vanuit de samenwerking in het NPTV én de groeiende samenwerking in de eerstelijnszones wij de komende jaren deze samenwerking verder structureel en organisatorisch kunnen uitwerken, in de hoop daar dan ook de noodzakelijke middelen (van overheidswege) voor te kunnen aanspreken.

Namens de representatieve vertegenwoordigers van

de koepels, kartels en verenigingen die thuisverpleegkundigen op representatieve wijze vertegenwoordigen

VFDT, Kartel e-Vita en het Kartel voor Zelfstandig Thuisverpleegkundigen