Nieuwsflash COVID-19 ouderenzorg: Tewerkstellen van asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel op een niet-COVID afdeling

De actuele Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg voorziet in de mogelijkheid om bij hoge uitzondering, asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel (ongeacht de vaccinatiestatus) toe te laten om te werken op een COVID-afdeling of op een cohorte-afdeling, in de strikte zin van het woord, namelijk op de afdeling waar enkel COVID-positieve bewoners verzorgd worden door een apart team van personeelsleden.

Deze uitzondering kunt u alleen overwegen bij tekorten aan zorgpersoneel essentieel voor een minimale zorgstandaard en niet voor bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel.

Voor verdere toelichting, zie blz. 35 van de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg.

Op basis van het advies van de Risk Assessment Group (RAG) van 20 januari 2022 wordt deze uitzonderlijke mogelijkheid uitgebreid, namelijk het inzetten van asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel tijdens de periode van isolatie in niet-COVID afdelingen.

Deze uitzonderlijke mogelijkheid is gepubliceerd op Sciensano:

Het inzetten van asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel tijdens de periode van isolatie in niet-COVID afdelingen, houdt een belangrijk infectierisico in. Indien dit in uiterste nood én als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn, toch overwogen wordt, moet rekening gehouden worden met de elementen uit het RAG-advies en de daarin opgenomen strikt na te leven voorwaarden.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste dat in uiterste nood deze mogelijkheid, steeds tijdelijk, worden benut om te voorkomen dat zorgbehoevende bewoners verstoken blijven van de nodige hulp.

Maar, omwille van het infectierisico, enkel onder de heel strikte voorwaarden zoals opgenomen in het RAG-advies.

Indien wordt beslist om COVID+-zorgpersoneel in te zetten in niet-COVID eenheden, kan dit enkel gebeuren voor zorgpersoneel dat:

volledig gevaccineerd is

EN

in de afgelopen 24 uren geen COVID-19 symptomen vertoond heeft

EN

ten minste vijf dagen in isolatie heeft doorgebracht

OF

ten minste drie dagen in isolatie plus een negatieve Ag-sneltest (zelftesten zijn niet toegestaan)

EN

de zorgverlener stemt ermee in de isolatie voortijdig te beëindigen

EN

strikte infectiepreventiemaatregelen worden genomen: steeds dragen van een FFP2-masker, strikte handhygiëne, lunch- en koffiepauzes apart van collega’s, geen gebruik van openbaar vervoer, waar mogelijk gebruik van aparte kleedkamers en ingangen.

We benadrukken dat het nooit de zorgmedewerker zelf kan zijn die de beslissing neemt om vóór het einde van de periode van isolatie terug aan het werk te gaan. De beslissing tot deze uitzonderlijke maatregel kan énkel worden genomen door de directie samen met de bedrijfsarts/arbeidsgeneesheer.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste om dit als een tijdelijke mogelijkheid te voorzien tot en met 28 februari 2022, en zal de toepassing ervan opvolgen en evalueren.

Deze uitzondering wordt geïntegreerd in de eerstvolgende actualisatie van de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg.