Oproep tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid

Aan de uitbaters en directies van de ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen

Het aantal nieuwe uitbraken met COVID-19 in woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen neemt de voorbije weken toe. Vorige week rapporteerden, via het e-loket van Zorg en Gezondheid, 168 ouderenzorgvoorzieningen een nieuwe corona-uitbraak tegenover 146 voorzieningen in de week voordien.

We merken op dat de ‘staart’ van de zogenaamde vijfde coronagolf duidelijk zichtbaar is. Het aantal hospitalisaties is nog niet gezakt naar het niveau van vóór de vijfde golf, maar blijft ‘hangen’ op een hoger niveau.  Het aantal overlijdens door COVID-19 in de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen blijft stabiel, maar ook op een hoger niveau dan vóór de vijfde golf.

Naast de signalen over een toename van het aantal uitbraken met COVID-19 in de ouderenzorgvoorzieningen, merkt het agentschap dat er steeds meer bewoners en medewerkers besmet raken met influenza (seizoensgriep).

Influenza en andere luchtweginfecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit, hospitalisatie en overlijden bij ouderen, die meer kwetsbaar zijn voor ernstige ziekte. Luchtweginfecties kunnen zich in woonzorgcentra snel verspreiden door intensief contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners en zorgverleners.

Elke voorziening is, op basis van de Kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorg en de beslissingen van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, ertoe gehouden een risico-analyse te maken.

In deze risico-analyse worden volgende elementen in kaart gebracht:

    • de kwetsbaarheid van de bewoners/gebruikers;
    • het wonen (individueel – collectief), leven (individueel – collectief) en zorg;
    • het welzijn van de bewoners, medewerkers en de veiligheid;
    • én de epidemiologische situatie in de samenleving, in de voorziening én de ratio van de circulerende variant.

Zie punt 6.1. Risico-analyse als basis, op blz. 5 van de Kaderrichtlijn.

Op basis van deze elementen en de daarmee samenhangende risico’s bepaalt de voorziening haar eigen beleid, maar steeds:

    • binnen de contouren van de interfederale maatregelen en de richtlijnen zoals gepubliceerd op Sciensano.be;

én

    • voor wat betreft het contactonderzoek en het test-, quarantaine- en isolatiebeleid sinds 17 maart 2022, strikt binnen de beslissingen van de Interministeriële Commissie (IMC) Volksgezondheid, met name Niveau 2, dit is een lage ratio ziekte-ernst/aantal gevallen bijv. huidige omikron.

Omwille van het toenemend aantal corona-uitbraken vragen we met aandrang om de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid aan te houden. Naast de vaccinaties, kan enkel de combinatie van het geheel van de maatregelen en een correct test-, quarantaine- en isolatiebeleid een dam opwerpen tegen nieuwe corona-uitbraken.

De Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 9 maart 2022 dat voorzieningen de mogelijkheid krijgen een eigen beleid uit te werken, binnen de krijtlijnen van de interfederale bepalingen en het ‘niveau’ beslist door de IMC Volksgezondheid. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het hygiëne- en preventiebeleid en het test-, quarantaine- en isolatiebeleid bij de zorgvoorzieningen ligt.

Het is de keuze van elke zorgvoorziening om op basis van een bijgewerkte risico-analyse, waar nodig, haar beleid bij te stellen.

Voor wat betreft de aanpak van influenza bij (vermoeden van) een uitbraak in woonzorgcentra, verwijzen we u graag naar het document op de website.

In de huidige omstandigheden benadrukken we het belang van een correcte en tijdige registratie in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Om zicht te hebben op de uitbraken met COVID-19 in de zorgvoorzieningen (monitoring) en om – indien nodig – het beleid bij te sturen, bent u verplicht om via het e-loket van Zorg en Gezondheid periodiek een aantal gegevens te bezorgen. We dringen aan op een verdere, juiste en volledige registratie van uw gegevens in het e-loket.

We verzoeken u dit bericht door te sturen naar de bevoegde personen binnen uw organisatie en uw medewerkers.

Bedankt voor uw volgehouden inspanningen!