thuishospitalisatie

Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie

Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie mogelijk vanaf 1 juli 2023

Auteur: Ellen Rossel, Verpleegkundig coördinator innovatieve projecten Mederi, lid van KZTV

Sinds 1 juli 2023 kunnen sommige patiënten thuis bepaalde zorgen krijgen die tevoren enkel in het ziekenhuis gegeven werden. Deze thuishospitalisatie voor oncologie of antibioticatherapie gebeurt onder toezicht van de arts-specialist in het ziekenhuis en mits strikte voorwaarden die bepaald zijn door het RIZIV. Ze geeft patiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven tijdens hun behandeling. We vatten de belangrijkste punten uit de beleidsnota van het RIZIV voor u samen.

Wat is thuishospitalisatie?

Onder thuishospitalisatie verstaan we: de situaties waarin de zorg toegediend kan worden in de leefomgeving van de patiënt met respect van de van toepassing zijnde regelgeving en van de kwaliteits- en veiligheidscriteria, en die, als deze criteria niet kunnen toegepast worden, moet toegediend worden in het kader van een klassieke hospitalisatie of een daghospitalisatie.

Het gaat om:

–  Antibioticabehandeling via intraveneuze weg met minstens vijf behandeldagen in de leefomgeving van de rechthebbende;
–  De parenterale toediening bij antitumorale behandeling van minstens drie behandeldagen in de leefomgeving van de rechthebbende.
–  Enkel de geneesmiddelen die vallen onder de actieve bestanddelen vermeld in de lijst in bijlage bij het KB FAGG. Raadpleeg deze lijst met vergoedbare farmaceutische specialiteiten hier.

Voorwaarde: de eerste twee toedieningseenheden worden altijd in het ziekenhuis toegediend.

Hoe werkt het?

Thuishospitalisatie kan enkel plaatsvinden als de behandelende arts-specialist van de rechthebbende oordeelt dat de thuisomgeving voldoet aan de vereiste voorwaarden op vlak van kwaliteit en veiligheid, en als de rechthebbende of zijn wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord gaat.

Het is een multidisciplinaire samenwerking van het zorgteam in het ziekenhuis, thuisverpleegkundigen, de GMD-houdende huisarts(enpraktijk) en de apotheker op basis van een vastgesteld zorgprotocol. Elke partij heeft uitgeschreven verantwoordelijkheden. Om de continuïteit en zorgkwaliteit van de thuishospitalisatie te kunnen garanderen, wordt aanbevolen dat het ziekenhuis hierover een service level agreement sluit met de diensten voor thuisverpleging.

De voorbereiding, het transport en de aflevering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen

Het ziekenhuis, meer bepaald de ziekenhuisapotheker, is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het vervoer en het toezicht op de aflevering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen.

Competenties, opleiding en/of ervaring van de thuisverpleging

De toediening van de geneesmiddelen in het kader van de thuishospitalisatie moet gebeuren door verpleegkundigen die over de vereiste competenties, opleiding en/of ervaring beschikken om dit correct en veilig te doen, precies zoals de arts-specialist in het ziekenhuis het heeft voorgeschreven. De behandeling wordt gecoördineerd met het zorgteam van het ziekenhuis. Dit team beoordeelt samen met de thuisverpleegkundige of met de betrokken dienst thuisverpleging in hoeverre bijkomende opleiding nodig is. Zo nodig kan het betrokken ziekenhuis deze opleiding verzorgen.

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleging

De verpleegkundige die de toediening doet, is verantwoordelijk voor de afstemming en de communicatie van de zorg in de thuissituatie. Eventuele problemen of risico’s meld je aan het zorgteam binnen het ziekenhuis volgens de afspraken die daarover gemaakt zijn. Zij nemen, indien nodig, contact op met de betrokken huisarts(enpraktijk).

Afvalverwerking

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van het afval.

Medisch niet-risicohoudend verzorgingsafval kan de rechthebbende bij het huishoudelijk afval doen.

Het medisch risicohoudend afval wordt aan huis ingezameld door het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid hiervoor kan noch bij de rechthebbende, noch de thuisverpleegkundige gelegd worden.

Vergoeding via pseudonomenclatuur

In de pseudonomenclatuur voorziet het RIZIV een vergoeding voor meerdere verstrekkingen voor thuishospitalisatie. Deze tellen niet mee voor de berekening van het dagplafond. Voor de thuisverpleging zijn volgende forfaits van belang: download hier het overzicht.

De financiering van de toediening van het geneesmiddel zelf gebeurt op basis van de nomenclatuur van de thuisverpleging (honoraria artikel 8). Er zijn eveneens forfaits of honoraria voorzien voor het ziekenhuis, de arts-specialist, de GMD-houdende huisarts(enpraktijk), de ziekenhuisapotheker en de verpleegkundige van het ziekenhuis.

Wat betaalt de patiënt?

De patiënt betaalt geen remgeld voor de antibiotica of antitumorale geneesmiddelen. Er kunnen eveneens geen supplementen worden aangerekend op de vergoeding van toekomstige verstrekkingen. Er is remgeld mogelijk op de verpleegkundige technische verstrekkingen voor de toediening van het geneesmiddel, alsook op de aflevering van de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die noodzakelijk zijn bij de toediening van het antibioticum of oncologisch geneesmiddel, door de ziekenhuisapotheker.

Bronnen en meer informatie :

– RIZIV, onthaal, Nieuws, Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie mogelijk vanaf 1 juli

– RIZIV, ZH/2020 Nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen van 12 december 2019 gecoördineerde tekst op 3/05/2023